Prijava na CISM izobraževanje / Preparation for CISM certification

KDAJ / WHEN: 4. – 8. 7. 2022, 9:00 – 16:00 (9AM – 4PM)

LOKACIJA / VENUE: Zoom (online)

Ocene naših tečajnikov / Some reviews of our previous participants

Odlično izobraževanje, ki je pokrilo vse sklope in dalo tudi širši pogled na revidiranje IS, predvsem na podlagi “živih” primerov iz izkušenj predavatelja in ostalih tečajnikov. Priporočam!

Excellent education that covered all areas and also gave a broader view of IS auditing, mainly based on “live” examples from the experience of the lecturer and other students. I recommend!

Vesel sem, da je slovensko ISACA društvo organiziralo to izobraževanje. Pred njim sem se sam pripravljal za CISA izpit. A delo in interakcije v skupini sta ključni dodani vrednosti. Zato zelo priporočam!

I am glad that the Slovenian ISACA chapter organized this training. Before that, I was preparing for the CISA exam. But group work and interactions are the key added values. I highly recommend it!

Izobraževanje je zaradi svoje široke vsebine primerno tako za IT revizorje kot varnostne inženirje in druge, ki jih zanima področje varnosti. Predavatelj ima dobro teoretično in praktično znanje, vsebino podaja na strokoven in zanimiv način s primeri iz prakse. Priporočam!

Due to its broad content, the training is suitable for IT auditors as well as security engineers and others interested in the field of security. The lecturer has good theoretical and practical knowledge, presents the content in a professional and interesting way with examples from practice. I recommend!

Predavatelj odlično pozna snov, ki jo predava. V bistvu “dolgočasno” vsebino standardov predstavi zanimivo, s primeri in logičnimi zaključki.

The lecturer is well acquainted with the material he is teaching. The “boring” content of the standards is presented in an interesting way, with examples and logical conclusions.

Odlično izobraževanje, ki v angleškem jeziku pomaga osvojiti izrazoslovje, ločena debata v slovenskem jeziku pa je dobra dodatna podpora razumevanju.

Excellent education! It helps to master terminology in English, and a separate debate in Slovene is a good additional support for understanding.

Super izobraževanje, zelo dober vpogled v predavano tematiko z dodatnimi pojasnitvami predavatelja.

Great education, very thorough insight into the topics, with additional explanations from the lecturer.

Z izobraževanjem sem pridobila vpogled v ISACA logiko in način kako se z revizijami soočajo velike korporacije. Uroš je odličen predavatelj in je snov odpredaval razumljivo tudi tistim, ki jim določena področja ne ležijo.

Through this course, I gained insight into the ISACA logic and the way large corporations deal with audits. Uroš is an excellent lecturer and taught the material in an understandable manner even to those who do not like certain fields.

Super izobraževanje, še posebej diskusije in primeri iz prakse.

Great course, especially discussions and case studies.

Prijavnica / Registration

(vnesite samo, če bo plačnik podjetje /// only if the payer will be a company)
(vnesite samo, če bo plačnik podjetje /// only if the payer will be a company)
(vnesite samo, če bo plačnik podjetje /// only if the payer will be a company)

(Vašo izbiro bomo preverili / We will double-check your selection).
Če ste študent, nas kontaktirajte za študentsko ponudbo.


Prosim, skrbno preberi

Prijavo je možno brez posledic preklicati kadarkoli do dne 27.6.2022. Če jo prekličete po tem datumu, vračilo že plačane kotizacije ni več možno, še neplačano kotizacijo pa je v tem primeru potrebno (kljub morebitni neudeležbi) v celoti plačati. S tem, ko se prijavite na izobraževanje, se s tem izrecno strinjate. Zgoraj navedene cene ne vključujejo DDV. V primeru premajhnega števila prijavljenih ali iz katerihkoli drugih razlogov si ISACA Slovenski odsek pridržuje pravico, da izobraževanje kadarkoli do začetka izobraževanja odpove.

Please read carefully:

Your registration can be cancelled with full refund until June 27, 2022. If you cancel your registration after this date, the refund will not be available, while the unpaid amount will have to be (despite not joining) paid by the beginning of the course. By registering for the course, you are accepting these conditions. The above prices do not include VAT. In case of insufficient number of applicants or for any other reasons, the ISACA Slovenian Section reserves the right to cancel the training at any time.

For non-Slovenian applicants: your application fee must be paid upfront and no later than June 27, 2022.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bo Slovenski odsek ISACA (Slovensko društvo za nadzor in preverjanje informacijskih sistemov) obdeloval za namen izvedbe izobraževanje, plačilo kotizacije in za komunikacijo v zvezi izvedbo dogodka (pravna podlaga je člen 6(1)b GDPR). Če boste to želeli, bomo vašo udeležbo sporočili matični ISACA za namen vpisa vaših CPE točk. Vaše osebne podatke bomo hranili 5 let od zaključka izobraževanja oz. poplačila vseh obveznosti. Če nam svojih obveznih osebnih podatkov ne bi želeli sporočiti, se na izobraževanje žal ne boste mogli prijaviti. Kadarkoli lahko pisno ali prek spodnjega obrazca uveljavljate svoje pravice vpogleda, popravka, omejitev (v določenem delu) in prenosljivost. V primeru, da boste ocenili, da vaših pravic ne izvršujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

Privacy Notice

Your personal data will be processed ISACA Slovenia Chapter for the purpose of conducting the course, paying the registration fee and for communication related to the execution of this event (legal basis: Article 6(1)b of the GDPR). We can also let ISACA Global know of your participation so you can receive the CPE for the course – in this case, please send us a notice with your personal consent. Your personal data will be stored for 5 years after the course completion or the date of payment. If you do not want to disclose your personal data, we cannot register you for the course. At any time, you may (formally or by using the e-form below) request your rights to access to and rectification of your personal data, restriction of processing (partially) as well as the right to data portability. If you believe those rights have been infringed, you may lodge a complaint with the Information Commissioner of the Republic of Slovenia.