Prijava na CISA izobraževanje / Preparation for CISA certification

PRIJAVA NI VEČ MOŽNA

Prijava na izobraževanje za certifikat CISA za termin januar 2022.

Application for CISA certification training – January 2022.

Prosim, skrbno preberi:

Plačilo je potrebno izvesti najkasneje do začetka izobraževanja. Prijavo je možno brez posledic preklicati kadarkoli do dne 12. 1. 2022. Če jo prekličete po tem datumu, vračilo že plačane kotizacije ni več možno, še neplačano kotizacijo pa je v tem primeru potrebno (kljub morebitni neudeležbi) v celoti plačati do začetka izobraževanja. S tem, ko se prijavite na izobraževanje, se s tem izrecno strinjate. Zgoraj navedene cene ne vključujejo DDV.

Please read carefully:

The payment must be received by the beginning of the course at the latest. Your registration can be cancelled with full refund until 12.2.2022. If you cancel your registration after this date, the refund will not be available, while the unpaid amount will have to be (despite not joining) paid by the beginning of the course. By registering for the course, you are accepting these conditions. The above prices do not include VAT.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bo Slovenski odsek ISACA (Slovensko društvo za nadzor in preverjanje informacijskih sistemov) obdeloval za namen izvedbe izobraževanje, plačilo kotizacije in za komunikacijo v zvezi izvedbo dogodka (pravna podlaga je člen 6(1)b GDPR). Če boste to želeli, bomo vašo udeležbo sporočili matični ISACA za namen vpisa vaših CPE točk. Vaše osebne podatke bomo hranili 5 let od zaključka izobraževanja oz. poplačila vseh obveznosti. Če nam svojih obveznih osebnih podatkov ne bi želeli sporočiti, se na izobraževanje žal ne boste mogli prijaviti. Kadarkoli lahko pisno ali prek spodnjega obrazca uveljavljate svoje pravice vpogleda, popravka, omejitev (v določenem delu) in prenosljivost. V primeru, da boste ocenili, da vaših pravic ne izvršujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

Privacy Notice

Your personal data will be processed ISACA Slovenia Chapter for the purpose of conducting the course, paying the registration fee and for communication related to the execution of this event (legal basis: Article 6(1)b of the GDPR). We can also let ISACA Global know of your participation so you can receive the CPE for the course – in this case, please send us a notice with your personal consent. Your personal data will be stored for 5 years after the course completion or the date of payment. If you do not want to disclose your personal data, we cannot register you for the course. At any time, you may (formally or by using the e-form below) request your rights to access to and rectification of your personal data, restriction of processing (partially) as well as the right to data portability. If you believe those rights have been infringed, you may lodge a complaint with the Information Commissioner of the Republic of Slovenia.